Abonnementsvoorwaarden DPG Media B.V.

Artikel 1 Definities

Abonnee
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten.

Abonnement
Zie Abonnementsovereenkomst.

Abonnementsovereenkomst
De overeenkomst tussen de Abonnee en DPG Media op grond waarvan de Abonnee tegen betaling:
(i) een vooraf vastgesteld aantal uitgaven van de Krant en/of het Tijdschrift ontvangt, of
(ii) gedurende een vooraf vastgestelde initiële periode de Krant en/of het Tijdschrift ontvangt, en/of
(iii) gedurende een bepaalde periode toegang krijgt tot een of meerdere in de Abonnementsovereenkomst gespecificeerde digitale uitgaven en/of digitale content behorend bij de Krant en/of het Tijdschrift.
Onder Abonnementsovereenkomst wordt ook verstaan een proefabonnement, ongeacht of dit betaald of onbetaald is.

DPG Media
DPG Media B.V., statutair gevestigd aan Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34172906, BTW nummer NL810828662B01.

Onder DPG Media wordt indien van toepassing (tevens) verstaan haar dochtervennootschap:

Trouw B.V., statutair gevestigd aan Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33141363, BTW nummer NL0032 39 639 B 01;

Het Parool B.V., statutair gevestigd aan aan Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33102492, BTW nummer NL0016 31 925 B 01; of

De Volkskrant B.V., statutair gevestigd aan aan Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33061857, BTW nummer NL 0016 32 267 B 01.

Abonnementsvoorwaarden
Deze abonnementsvoorwaarden.

Klantenservice
De klantenservice van het Tijdschrift, te bereiken via https://www.dpgmediamagazines.nl/klantenservice/ , via telefoonnummer 088 – 550 0250 of via de website van het betreffende Tijdschrift.

of

de klantenservice van een van de volgende titels van de Krant:
AD, bereikbaar via https://www.ad.nl/service/ en telefoonnummer 088 - 050 5050
De Volkskrant, bereikbaar via https://www.volkskrant.nl/service/ en telefoonnummer 088 - 056 1561
Het Parool, bereikbaar via https://www.parool.nl/service/ en telefoonnummer 088 – 056 1533
Trouw, bereikbaar via https://www.trouw.nl/service/ en telefoonnummer 088 - 056 1588
BN DeStem, bereikbaar via https://www.bndestem.nl/service/ en telefoonnummer 088 - 056 1525
Brabants Dagblad, bereikbaar via https://www.bd.nl/service/ en telefoonnummer 088-056 1535
Eindhovens Dagblad, bereikbaar via https://www.ed.nl/service/ en telefoonnummer 088-056 1544
De Gelderlander, bereikbaar via https://www.gelderlander.nl/service/ en telefoonnummer 088- 056 1505
PZC, bereikbaar via https://www.pzc.nl/service en telefoonnummer 088 - 056 1515
De Stentor, bereikbaar via https://www.destentor.nl/service/ en telefoonnummer 088-056 1565
Tubantia, bereikbaar via https://www.tubantia.nl/service/ en telefoonnummer 088-056 1575

Krant
Een door DPG Media uitgegeven krant.

Tijdschrift
Een door DPG Media uitgegeven tijdschrift.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op:
i) Abonnementsovereenkomsten met betrekking tot:
a) Kranten
b) Tijdschriften
c) digitale uitgaven van, of gekoppeld aan Kranten;
d) digitale content van, of gekoppeld aan Tijdschriften, met uitzondering van de abonnementen afgesloten via de website www.tijdschrift.nl; en
ii) overeenkomsten met betrekking tot de levering van eventuele welkomstgeschenken.

2.2 De Abonnee wordt, door het aangaan van een Abonnementsovereenkomst met DPG Media, geacht met deze Abonnementsvoorwaarden bekend te zijn en deze Abonnementsvoorwaarden uitdrukkelijk te hebben geaccepteerd.

2.3 DPG Media garandeert dat de Krant, het Tijdschrift, de digitale uitgave en het eventuele welkomstgeschenk voldoen aan de Abonnementsovereenkomst en aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.4 Van het in deze Abonnementsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze Abonnementsvoorwaarden onverkort van kracht.

2.5 De Abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

2.6 DPG Media is gerechtigd om welke reden dan ook de uitgave van de Krant of het Tijdschrift of de digitale uitgave waarvoor het abonnement is aangegaan op ieder moment te staken. Na stopzetting is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De Abonnee heeft in dat geval recht op (gedeeltelijke) restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

2.7 Deze Abonnementsvoorwaarden van DPG Media zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar via de Klantenservice of per post via:

DPG Media B.V.
Klantenservice
Postbus 1865
2130 JG HOOFDDORP

2.8 DPG Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Abonnementsvoorwaarden. De Abonnee dient daarom regelmatig de actuele versie van de Abonnementsvoorwaarden te controleren.

2.9 De gewijzigde Abonnementsvoorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementsovereenkomsten zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Abonnementsvoorwaarden, ook indien deze voor de wijziging van de Abonnementsvoorwaarden zijn gesloten.

Artikel 3. Nieuwe abonnementen

3.1 Nieuwe Abonnementsovereenkomsten kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch worden gesloten en kunnen op ieder moment ingaan. Een Abonnementsovereenkomst komt tot stand als DPG Media de Abonnementsovereenkomst schriftelijk of elektronisch bevestigt of wanneer met de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst wordt begonnen. DPG Media kan terugkomen op een aanbieding tot het moment dat de Abonnee een aanvraag voor een Abonnementsovereenkomst heeft gedaan of zo spoedig mogelijk na dat moment. DPG Media mag een aanvraag voor een Abonnementsovereenkomst zonder opgaaf van redenen weigeren.

3.2 Een consument heeft alleen recht op een kortingsaanbieding of welkomstgeschenk als dit een onderdeel vormt van de aanbieding en de consument het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op de Krant of het Tijdschrift of de digitale uitgave in kwestie. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden. DPG Media is echter niet verplicht om een kortingsaanbieding of welkomstgeschenk aan de Abonnee te geven. DPG Media behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgaaf van redenen een aanbieding eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

3.3 Het eventuele welkomstgeschenk zal aan de Abonnee worden verzonden wanneer aan de voorwaarden voor het ontvangen van het welkomstgeschenk is voldaan of maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld. Als de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt de Abonnee daarvan op de hoogte gesteld.

3.4 DPG Media is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de in dit artikel genoemde termijnen.

Artikel 4. Samenstelling en verschijningsfrequentie van Krant en Tijdschrift

4.1 De Krant en het Tijdschrift bestaan uit een ongespecificeerd aantal katernen of additionele drukwerken per uitgave. DPG Media is vrij om de samenstelling (omvang, inhoud en lay-out) en de verschijningsfrequentie van de Krant en het Tijdschrift te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de Abonnee, mits er een redelijke verhouding blijft bestaan tussen het abonnementstarief en de geleverde prestatie van DPG Media.

4.2 Het staat DPG Media vrij een advertentiebijlage aan de Krant en het Tijdschrift toe te voegen, mits op de bijlage uitdrukkelijk staat vermeld dat het een advertentiebijlage bij de Krant of het Tijdschrift betreft. Het staat DPG Media verder vrij een zelfstandige commerciële uiting van derden of een product van derden aan de Krant of het Tijdschrift toe te voegen.

Artikel 5. Samenstelling van digitale uitgaven en/of diensten

5.1 Tenzij anders aangegeven bestaan de digitale uitgaven van een Krant uit een ongespecificeerd aantal publicaties. De samenstelling van de digitale uitgaven van de Krant is in beginsel gelijk aan de samenstelling van de papieren Krant. DPG Media is vrij om de samenstelling (omvang, inhoud en lay-out) van de digitale uitgaven van Kranten en/of de digitale content van Tijdschriften als aangeboden door DPG Media te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de Abonnee, mits er een redelijke verhouding blijft bestaan tussen het abonnementstarief en de geleverde prestatie van DPG Media.

5.2 Het staat DPG Media vrij advertenties in digitale uitgaven van de Krant en digitale content van Tijdschriften op te nemen, mits deze als zodanig duidelijk herkenbaar zijn.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 De Abonnee heeft de mogelijkheid om:

1. in het geval van het aangaan van een Abonnementsovereenkomst voor Kranten of Tijdschriften: binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de eerste papieren Krant of het eerste papieren Tijdschrift (de herroepingstermijn) de Abonnementsovereenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen; of,

2. in het geval de Abonnementsovereenkomst enkel betrekking heeft op digitale uitgaven: binnen een termijn van 14 dagen na het aangaan van de Abonnementsovereenkomst de Abonnementsovereenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen.

6.2 De Abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor in artikel 6.1 genoemde termijn contact op te nemen met de Klantenservice van DPG Media (zie contactgegevens hierboven onder de definitie van Klantenservice) en daarbij kenbaar te maken dat de Abonnee gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. De Abonnee kan hiertoe ook gebruik maken van het model herroepingsformulier, te vinden via de volgende links:

Voor Tijdschriften: https://www.dpgmediamagazines.nl/klantenservice/35-40_abonnement-opzeggen/

Of voor de Kranten,
AD: https://www.ad.nl/service/uw-abonnement-herroepen
De Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/service/uw-abonnement-herroepen
Het Parool: https://www.parool.nl/service/uw-abonnement-herroepen
Trouw: https://www.trouw.nl/service/uw-abonnement-herroepen
BN De Stem: https://www.bndestem.nl/service/uw-abonnement-herroepen
Brabants Dagblad: https://www.bd.nl/service/uw-abonnement-herroepen
Eindhovens Dagblad: https://www.ed.nl/service/uw-abonnement-herroepen
De Gelderlander: https://www.gelderlander.nl/service/uw-abonnement-herroepen
PZC: https://www.pzc.nl/service/pz/uw-abonnement-herroepen
De Stentor: https://www.destentor.nl/service/uw-abonnement-herroepen
Tubantia: https://www.tubantia.nl/service/uw-abonnement-herroepen

Als de Abonnee overgaat tot herroeping van de Abonnementsovereenkomst, ontvangt deze hiervan een bevestiging per e-mail of post.

6.3 In het geval de Abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde abonnementsgeld binnen 14 dagen retour.

Artikel 7. Duur en opzegging van de Abonnementsovereenkomst

7.1 Een Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de initiële overeengekomen periode dan wel het aantal overeengekomen uitgaven en wordt daarna – behoudens opzegging - automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding.

7.2 De automatische verlenging vindt plaats tegen het op dat moment geldende abonnementstarief, tenzij de Abonnee uiterlijk één maand voor afloop van de lopende abonnementsperiode de Abonnementsovereenkomst opzegt. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd. De Abonnee moet DPG Media uiterlijk een maand voor het aflopen van de eerste abonnementstermijn berichten over deze opzegging. Dit kan voor een abonnement op een Tijdschrift telefonisch via 088-5500250, schriftelijk of via het contactformulier op de Klantenservice pagina. Een abonnement op een Krant kan worden opgezegd via de telefoon, schriftelijk via de in het colofon van de Krant of middels de vermelde contactgegevens op de servicepagina van de Klantenservice van de betreffende Krant of online middels onderstaand contactformulier:

AD: contactformulier
De Volkskrant: contactformulier
Het Parool: contactformulier
Trouw: contactformulier

BN DeStem: contactformulier
Brabants Dagblad: contactformulier
Eindhovens Dagblad: contactformulier
De Gelderlander: contactformulier
PZC: contactformulier
De Stentor: contactformulier
Tubantia: contactformulier

7.3 Opzegging van de Abonnementsovereenkomst na automatische verlenging zoals bedoeld in artikel 7.1 kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. Wanneer een termijn waarvoor vooruit is betaald niet geheel wordt afgenomen door de Abonnee kan DPG Media de daarmee gemoeide administratie- en verwerkingskosten (van € 3,50) in rekening brengen. Deze worden verrekend met het teveel betaalde abonnementsgeld. Opzeggen van een abonnement op een Tijdschrift kan telefonisch via 088-5500250, schriftelijk of via het contactformulier op de Klantenservice pagina. Een abonnement op een Krant kan opgezegd worden middels het contactformulier, telefonisch of schriftelijk via de in het colofon van de Krant of middels de vermelde contactgegevens op de servicepagina van de Klantenservice van de betreffende Krant.

7.4 Indien de Abonnementsovereenkomst een proefabonnement betreft, dan eindigt de Abonnementsovereenkomst van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen periode.

7.5 Informatie over de looptijd van uw Abonnementsovereenkomst kan bij de Klantenservice van DPG Media worden opgevraagd via post, telefoon, via de website behorende bij het Tijdschrift (in het gebruikersaccount) en via het contactformulier op de Klantenservice pagina. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het Tijdschrift of de Krant of op de website (in het geval van een digitale uitgave).

Artikel 8. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

8.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de Abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. Bij betaling met creditcard zal het bedrag per direct van de door de Abonnee opgegeven kaart worden afgeschreven. De betalingstermijnen die bij verlenging van het abonnement gelden zijn terug te vinden op de servicepagina van de Klantenservice van de Krant of het Tijdschrift. De betalingen worden op dezelfde wijze (voor iDeal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De actuele abonnementsprijzen zijn te vinden op de servicepagina van de Klantenservice van het Tijdschrift of de Krant. In het geval van een abonnement op een digitale uitgave dient betaling van het abonnementsgeld voorafgaand aan de abonnementsperiode te geschieden op een manier die de Abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of iDeal). De actuele abonnementsprijzen zijn vindbaar op de website die de betreffende digitale uitgave aanbiedt.

8.2 Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet is ontvangen, is DPG Media gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding, wettelijke rente, kosten en achterstallige betalingen te vorderen.

8.3 De Abonnee die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die DPG Media genoodzaakt is te maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de vordering met een minimum van EUR 40,-. Daarnaast worden er in dit verband administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van EUR 25,-.

8.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

8.5 DPG Media behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt, voordat deze van kracht wordt, gepubliceerd in het colofon van de betreffende Krant of het betreffende Tijdschrift. In het geval van een abonnement op een digitale uitgave wordt dit gepubliceerd via de website die de betreffende digitale uitgave aanbiedt. De gewijzigde abonnementsprijs is van toepassing op alle lopende Abonnementsovereenkomsten vanaf de eerstvolgende betaling. Indien de wijziging van de abonnementsprijs een verhoging van de abonnementsprijs betreft en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Abonnementsovereenkomst, is de Abonnee gerechtigd de Abonnementsovereenkomst te ontbinden.

8.6 Vragen en klachten met betrekking tot facturen of automatische incasso’s dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur of binnen acht dagen na de automatische incasso aan de Klantenservice van de betreffende Krant of het betreffende Tijdschrift te worden gericht.

Artikel 9. Bezorging

9.1 DPG Media zal zich inspannen voor een tijdige en correcte bezorging van de Krant en het Tijdschrift. De bezorgtijden van de Krant worden gepubliceerd op de online servicepagina van de Klantenservice van de betreffende Krant. DPG Media behoudt zich het recht voor om de Krant of het Tijdschrift op erkende feestdagen niet te laten verschijnen.

9.2 DPG Media is gerechtigd de bezorging van de Krant of het Tijdschrift te staken indien tijdige betaling als vermeld in artikel 8 van de Abonnementsvoorwaarden na aanmaning uitblijft.

9.3 Bezorging buiten de door DPG Media vastgestelde bezorggebieden in Nederland en het buitenland is niet mogelijk. Indien een bezorgadres niet meer binnen de door DPG Media vastgestelde bezorggebieden valt, is DPG Media gerechtigd de Abonnementsovereenkomst niet te sluiten of deze met inachtneming van een redelijke opzegtermijn te beëindigen.

9.4 De bezorging van de Tijdschriften van DPG Media vindt plaats via PostNL. Indien het Tijdschrift niet of beschadigd is aangekomen, kan de Abonnee daarover contact opnemen met PostNL, zie voor meer informatie de servicepagina van de Klantenservice.

9.5 Klachten over de bezorging van de het Tijdschrift of de Krant kunnen conform de in het colofon vermelde wijze worden gemeld bij de bezorgservice van DPG Media. De bezorgservice is te bereiken via:

De Klantenservice voor Tijdschriften, via https://www.dpgmediamagazines.nl/klantenservice/, via telefoonnummer 088 – 550 0250 of via de website van het desbetreffende Tijdschrift.

Of voor de Kranten,

AD, https://www.ad.nl/service/bezorging en via telefoonnummer 088 - 050 5055
De Volkskrant, https://www.volkskrant.nl/service/bezorging en via telefoonnummer 088 - 0561 555
Het Parool, https://www.parool.nl/service/bezorging en via telefoonnummer 088 - 0561 545
Trouw, https://www.trouw.nl/service/bezorging en via telefoonnummer 088 - 0561 599
BN De Stem, https://www.bndestem.nl/service/bezorging en via telefoonnummer 088 – 0561 520
Brabants Dagblad, https://www.bd.nl/service/bezorging en via telefoonnummer 088 - 056 1530
Eindhovens Dagblad, https://www.ed.nl/service/bezorging en via telefoonnummer 088 - 056 1540
De Gelderlander, https://www.gelderlander.nl/service/bezorging en via telefoonnummer 088 – 0561 550
PZC, https://www.pzc.nl/service/bezorging en via telefoonnummer 088 – 0561510
De Stentor, https://www.destentor.nl/service/bezorging en via telefoonnummer 088 - 0561 560
Tubantia, https://www.tubantia.nl/service/bezorging en via telefoonnummer 088 - 056 1570

9.6 In het geval de bezorging van de Krant niet heeft plaatsgevonden, zal het niet bezorgde exemplaar worden gecompenseerd. DPG Media kan er in dat geval voor kiezen om de Abonnementsovereenkomst te verlengen met één leverdag of het exemplaar te crediteren. Daarnaast zal DPG Media zich inspannen om de Abonnee toegang te geven tot de digitale versie van het niet-bezorgde exemplaar, mits de klacht binnen drie dagen na de oorspronkelijke leverdatum is ingediend. De Abonnee heeft voor het overige geen recht op compensatie ter zake een exemplaar dat niet is bezorgd. De Abonnee heeft geen recht op verlenging van de Abonnementsovereenkomst of creditering van de niet-bezorgde exemplaren gedurende één of meerdere dagen indien de Krant niet is bezorgd als gevolg van overmacht zoals bedoeld in artikel 16 van deze Abonnementsvoorwaarden.

9.7 Klachten met betrekking tot de bezorging van de Krant of het Tijdschrift geven de Abonnee niet het recht de betaling van het verschuldigde abonnementstarief geheel of gedeeltelijk op te schorten.

9.8 DPG Media is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de Abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet-tijdig bezorgen van de Krant of het Tijdschrift.

9.9 Om een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen ten aanzien van de Abonnementsovereenkomst voor Tijdschriften uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post of via dit adreswijzigingsformulier. Adreswijzigingen ten aanzien van de Abonnementsovereenkomsten voor Kranten dienen uiterlijk drie werkdagen vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven via de servicepagina van de Klantenservice van de desbetreffende Krant. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de Abonnee dienen zo spoedig mogelijk op de hiervoor genoemde wijze aan DPG Media gemeld te worden.

Artikel 10. Tijdelijke stopzetting bezorging

10.1 De bezorging van de papieren Krant kan tijdelijk, voor een aaneengesloten periode van maximaal drie maanden per kalenderjaar, worden stopgezet, mits de onderbreking minimaal een aaneengesloten periode van zes kalenderdagen bedraagt. Deze mogelijkheid is niet beschikbaar bij een abonnement op een Tijdschrift.

10.2 De onderbreking moet minimaal één week voor de onderbreking worden doorgegeven aan de Klantenservice van de betreffende Krant. 10.3 Tijdens de onderbreking behoudt de Abonnee toegang tot de digitale uitgave en blijft de Abonnee verplicht tot het betalen van het overeengekomen abonnementstarief. In geval de toegang tot de digitale uitgave om wat voor reden dan ook op een bepaalde dag niet mogelijk was, is het bepaalde in artikel 11.4 t/m 11.7 van toepassing.

10.4 DPG Media behoudt zich het recht voor om aanvullende voorwaarden te stellen aan de tijdelijke stopzetting van de bezorging van de papieren Krant.

Artikel 11. Toegang tot digitale uitgaven

11.1 DPG Media zal zich inspannen om de betreffende digitale uitgave tijdig voor de Abonnee beschikbaar te maken. DPG Media behoudt zich het recht voor om een digitale uitgave op erkende feestdagen niet te laten verschijnen of het aantal daarin opgenomen publicaties tijdelijk te verminderen.

11.2 De Abonnee verkrijgt toegang tot de betreffende digitale uitgaven door het aanmaken van een DPG Media account met het e-mailadres dat de Abonnee heeft opgegeven bij het afsluiten van de Abonnementsovereenkomst en een door de Abonnee te kiezen wachtwoord. De Abonnee kan vervolgens zijn abonnement koppelen aan het DPG Media account waarmee toegang kan worden verkregen tot de digitale uitgaven waar de Abonnee krachtens de Abonnementsovereenkomst recht op heeft. Met het aanmaken van een DPG Media account gaat de Abonnee akkoord met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden, welke gebruiksvoorwaarden voor zover zij zien op (het gebruik van) het DPG Media account integraal onderdeel uitmaken van deze Abonnementsvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen via privacy.dpgmedia.nl. Het is de Abonnee niet toegestaan de inloggegevens van het DPG Media account die toegang geeft tot de digitale uitgaven te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. De Abonnee mag de betreffende digitale uitgaven slechts voor eigen gebruik downloaden of printen. Het is niet toegestaan digitale uitgaven of onderdelen daarvan anderszins te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.

11.3 Indien de Abonnee in strijd handelt met deze Abonnementsvoorwaarden, zoals het zorgdragen voor tijdige betaling als bedoeld in artikel 8 van de Abonnementsvoorwaarden, is DPG Media gerechtigd de toegang tot de betreffende digitale uitgave te blokkeren en geblokkeerd te houden. DPG Media behoudt hierbij het recht om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade, inclusief gemaakte kosten, op de Abonnee te verhalen.

11.4 Indien de Abonnee geen toegang kan krijgen tot de digitale uitgave kan de Abonnee dit melden bij de Klantenservice van de betreffende Krant of het betreffende Tijdschrift. DPG Media zal zich vervolgens inspannen om toegang tot de betreffende digitale uitgave alsnog mogelijk te maken.

11.5 DPG Media is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de Abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig verzorgen van toegang tot de digitale uitgave.

11.6 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van een deel van het door hem betaalde abonnementstarief indien er gedurende een of meerdere dagen geen toegang is tot de digitale uitgave als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 16 van deze Abonnementsvoorwaarden.

11.7 In het geval dat de Abonnee alleen een abonnement heeft op de digitale uitgave en de toegang tot de digitale uitgave was om een andere reden dan overmacht op een bepaalde dag niet mogelijk, dan zal de dag waarop de toegang niet mogelijk was worden verrekend. DPG Media kan er in dat geval voor kiezen om de Abonnementsovereenkomst te verlengen met één leverdag of het exemplaar te crediteren op de volgende factuur. De Abonnee heeft voor het overige geen recht op compensatie voor een dag dat er geen toegang was tot de digitale uitgave.

11.8 Digitale uitgaven zijn in beginsel toegankelijk via de website van de Krant of het Tijdschrift. Abonnee dient daartoe gebruik te maken van een up-to-date versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox of Safari. Indien de digitale uitgave van de Krant of het Tijdschrift in de vorm van een app beschikbaar is, dan kan die worden gedownload en geïnstalleerd op een iPad, iPhone, Android-tablet of –telefoon. De vereiste minimale versie is voor iOS 11.0 en voor Android 5.0.

Artikel 12. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming

12.1 DPG Media is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen. De persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden op privacy.dpgmedia.nl.

Artikel 13. Welkomstgeschenken

13.1 De levering van een welkomstgeschenk bij het aangaan van een Abonnementsovereenkomst vindt plaats na ontvangst van de betaling zoals overeengekomen in de betreffende Abonnementsovereenkomst.

13.2 Het welkomstgeschenk blijft eigendom van DPG Media totdat is voldaan aan de door DPG Media gestelde voorwaarden voor het ontvangen van het welkomstgeschenk.

13.3 Het welkomstgeschenk is na levering voor risico van de Abonnee.

13.4 De Abonnee is verplicht te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, onmiddellijk op het moment dat het welkomstgeschenk hem ter beschikking is gesteld. Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de Abonnementsovereenkomst zijn geleverd, dient de Abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. De Abonnee dient de gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk per brief, via e-mail of via het contactformulier te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft DPG Media het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.

13.5 Indien vaststaat dat het welkomstgeschenk gebrekkig is en daarvan tijdig melding is gemaakt, dan zal DPG Media binnen een redelijke termijn na retourontvangst van het welkomstgeschenk zorgdragen voor (gehele of gedeeltelijke) vervanging van het welkomstgeschenk of voor herstel daarvan. De keuze voor (gehele of gedeeltelijke) vervanging of herstel ligt bij DPG Media.

13.6 De Abonnee komt geen beroep toe op het bepaalde in artikel 13.5 indien het gebrek is ontstaan als gevolg van normale slijtage, een ongeluk, externe factoren, verwaarlozing en/of onjuist gebruik van het welkomstgeschenk, waaronder in ieder geval wordt verstaan gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

13.7 De Abonnee ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de Abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat DPG Media de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt DPG Media de bestelling aan. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een abonnement betreft, dan zal de Abonnee een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als de Abonnee kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij de Abonnee in rekening gebracht. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt de Abonnee het verschil terug.

Als de Abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert, heeft de Abonnee één jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen... Wanneer de bestelling geen welkomstgeschenk betreft, en de bestelling kan niet meer worden geleverd, krijgt de Abonnee daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De Abonnee krijgt het betaalde bedrag in dat geval teruggestort op zijn of haar bankrekening.

13.8 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken en artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. DPG Media kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en merkrechten, ten aanzien van (de inhoud van) de Krant, het Tijdschrift en/of de digitale uitgaven berusten bij DPG Media c.q. de betreffende auteur(s). Al deze rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

14.2 Er mag niets door of met medewerking van de Abonnee uit de Krant, het Tijdschrift en/of de digitale uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen (anders dan voor eigen gebruik) in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van DPG Media.

Artikel 15. Klachten of vragen

15.1 Voor vragen of klachten kan de Abonnee contact opnemen met DPG Media via de contactgegevens van de Klantenservice zoals vermeld in artikel 1 van deze Abonnementsvoorwaarden. De Abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan DPG Media. DPG Media zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de Abonnee. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan de Abonnee voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en overmacht

16.1 DPG Media is uitsluitend aansprakelijk voor door de Abonnee geleden schade indien deze schade aan DPG Media is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van DPG Media komt. DPG Media is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de Abonnee van enig door DPG Media geleverde dienst of geleverd artikel, tenzij DPG Media aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

16.2 DPG Media is niet aansprakelijk voor enige kosten of schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van DPG Media gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van DPG Media, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van DPG Media, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. In geval van overmacht, heeft DPG Media het recht om uitvoering van de Abonnementsovereenkomst op te schorten zolang de overmachtstoestand voortduurt dan wel, naar keuze van DPG Media, de Abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

16.3 Artikel 16.2 is niet van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van DPG Media. De Abonnee dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van DPG Media.

16.4 DPG Media verleent geen garantie met betrekking tot het ongestoord gebruik en/of ongehinderde toegang tot de digitale uitgave voor de Abonnee. Dit doet niets af aan de inspanningsverplichting van DPG Media om ervoor te zorgen dat de Abonnee conform de Abonnementsovereenkomst kennis kan nemen van de digitale uitgaven.

16.5 DPG Media is niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de Abonnementsovereenkomst, die later dan 3 maanden na elke levering onder deze Abonnementsvoorwaarden is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan DPG Media is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal DPG Media de Abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

16.6 Het is de Abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat de Abonnee aan DPG Media is verschuldigd.

16.7 Deze Abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

Artikel 17. Overige bepalingen

17.1 Op alle Abonnementsovereenkomsten en deze Abonnementsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

17.2 De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit Abonnementsovereenkomst en/of deze Abonnementsvoorwaarden.

17.3 Als een bepaling uit deze Abonnementsvoorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.

Deze Abonnementsvoorwaarden treden in werking met ingang van 31 oktober 2022. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Abonnementsvoorwaarden.

Redactie

Op alle verhalen van Flair rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven. Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@flair.nl.
© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden