Etsy x Flaironline.nl winactie

Officiële regels. Geen aankoop nodig om mee te doen of te winnen.Een aankoop zal je kansen om te winnen niet verbeteren.

Wie verdient er een warme kerst? Winnen: 4x 100 euro aan cadeaubonnen op Etsy.com

 1. De sponsor van de Etsy online actie op flair.nl (de “Promotie”) is Etsy UK Ltd. (eigenaar en operateur van Etsy.com), Unit 4, Holford Yard, Bevin Way, London WC1X, Verenigd Koninkrijk, voor alle inzenders (de “Sponsor”). Deze promotie wordt gehouden om Etsy.com promoten.
 2. CRITERIA DEELNAME: Deelname is mogelijk voor alle wettige ingezetenen van Nederland die op het moment van deelname van 18 jaar of ouder zijn en een Instagram-account hebben. Werknemers, directeuren, medewerkers en hun directe familie (echtgeno(o)te(n), ouders, kinderen, broers/zussen, en hun echtgeno(o)te(n)), en hun huisgenoten (zowel familie als geen familie), van de Sponsor en affiliates, dochterondernemingen en divisies, en advertentie- en promotiebedrijven van de Sponsor ("Promotionele Entiteiten") zijn uitgesloten van deelname. Vervalt waar verboden.
 3. TIMING EN OMSCHRIJVING PROMOTIE: De Promotie begint om 10.00 CET op 11 december 2017 en eindigt op 10.00 CET op vrijdag 22 december (de "Promotieperiode"). De aangewezen computer van de Sponsor is het officiële apparaat dat de tijd voor alle aspecten van de promotie bijhoudt.
 4. HOE MEN AAN DE PROMOTIE KAN DEELNEMEN: Om aan de Promotie deel te nemen moet elke deelnemer (“Deelnemer”) (i) een emailadres; Slechts één deelnames per persoon per Promotieperiode.
 5. PRIJZEN: 4 in aanmerking komende winnaar(s) zullen geselecteerd worden en (indien in overeenstemming met deze Officiële Regels) zij zullen een giftcard t.w.v. €100 ontvangen. De Prijs is niet overdraagbaar of vervangbaar, tenzij naar goeddunken van de Sponsor. Alle kosten, alle belastingen en andere uitgaves gerelateerd aan het gebruik, acceptatie en bezit van de prijs zijn de volledige verantwoordelijkheid van de winnaar.
 6. BEPALING VAN DE WINNAARS: 4 in aanmerking komende winnaar(s) zullen in 4 willekeurige trekkingen, te houden op of rond 12 december om 12.00 GMT (GMT) in Etsy’s kantoor, adres Unit 4, Holford Yard, Bevin Way, London WC1X, Verenigd Koninkrijk. De trekkingen worden per computer gedaan, met behulp van de willekeurige selectie functie van EXCEL en gebeurt onder toezicht van een marketing medewerker.
 7. NOTIFICATIE WINNAAR: De potentiele winnaar wordt via de e-mail die ze bij hun inzending opgaven of het Instagram-account waarmee ze de inzending deden op de hoogte gebracht. Deze notificatiemail wordt in een periode van zeven (7) dagen drie (3) maal verstuurt. Als een potentiele prijswinnaar niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de laatst gestuurde e-mail op de notificatiemail reageert, of als de e-mail als niet af te leveren geretourneerd wordt, of als de potentiele prijswinnaar de notificatie niet terug stuurt, of, indien van toepassing, hij of zij de testvraag voor wiskundige vaardigheden niet juist beantwoordt, of als blijkt dat een Deelnemer op andere wijze niet in aanmerking komt, niet de vereiste informatie opgeeft, of als de geselecteerde winnaar om welke reden dan ook de prijs niet in ontvangst kan nemen, verspeelt de potentiele prijswinnaar de prijs en kan er naar goeddunken van de Sponsor en indien daar voldoende tijd voor is een alternatieve winnaar uit de overgebleven in aanmerking komende inzendingen geselecteerd worden. De Sponsor behoudt het recht om de notificatieprocedures wat betreft de selectie van een alternatieve winnaar aan te passen. Alle beslissingen en resultaten van de Sponsor zijn definitief en bindend.
 8. WINKANSEN: De kans om als potentiele prijswinnaar geselecteerd te worden hangt af van het aantal tijdens de Promotieperiode ontvangen in aanmerking komende inzendingen.
 9. ALGEMENE VOORWAARDEN: Door aan de promotie deel te nemen, garandeert Deelnemer (en zijn/haar ouder(s)/wettige voogd indien hij/zij minderjarig is) dat Deelnemer deze Officiële Regels, Etsy’s Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, de Huisregels en ander site-beleid gelezen heeft en daarmee akkoord gaat, voldoet aan de eisen voor deelname, dat het hem of haar niet verboden is om aan deze Promotie mee te doen en akkoord gaat met alle beslissingen van de Sponsor die in alle opzichten definitief en bindend zijn. Deelnemer gaat ermee akkoord dat de voorwaarden voor deelname zoals deze in deze Officiële Regels en alle hierin door middel van referentie verwerkte documenten en overeenkomsten zijn omschreven alleen de relatie tussen Deelnemer en Sponsor in verband met deze Promotie beheersen. De Sponsor behoudt het recht om deze voorwaarden op elk moment aan te kunnen passen.

De Sponsor behoudt ook het recht om de winnaar te vragen een vrijwaringsverklaring of andere relevante formulieren of overeenkomsten die de Sponsor nodig acht te tekenen, om een identiteitsbewijs, bewijs van leeftijd, of bewijs van vast verblijf op het winnende afleveradres en/of bewijs van geldigheid van deelname te overleggen, om de prijs te kunnen claimen. Wat een geschikt bewijs van identificatie, leeftijd en vast verblijfadres is, is volledig naar inzicht van de Sponsor. In het geval dat een Winnaar niet voldoende bewijs kan overleggen, verspeeld deze de volledige prijs en zal er geen vervanging worden aangeboden.

 1. AANSPRAKELIJKHEID:

Door aan deze Promotie deel te nemen en/of door welke prijs dan ook te accepteren, uitgezonderd in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van een van de Gevrijwaarde Partijen of in geval van verlies of schade veroorzaakt door fraude of overtreding van deze Officiële Regels door een Gevrijwaarde Partij, gaat de Deelnemer er uit naam van Deelnemer, erfgenamen van Deelnemer, executeuren en administrateurs mee akkoord de Sponsor, de Promotionele Entiteiten, Instagram en al hun medewerkers, directeuren, agenten, vertegenwoordigers en werknemers (samen de “Gevrijwaarde Partijen”) van alle acties, claims, letsel en op elke wijze ontstane schade, direct of indirect in relatie met deelname aan deze Promotie en/of acceptatie of gebruik van de uitgereikte prijs te vrijwaren en om de Gevrijwaarde Partijen schadeloos te stellen in geval van enige en alle aansprakelijkheid resulterend uit of ontstaan door de Promotie.

Voor alle Deelnemers: Deelname staat gelijk aan toestemming (behalve indien bij wet verboden) voor het gebruik van de naam, gelijkenis, gewonnen prijs, Avatar, Etsy-ID, woonplaats en/of opmerkingen over het winnen ten behoeve van online posts, advertenties, promotie en publiciteit gerelateerd aan de Promotie in alle vormen van media, huidige en toekomstige vormen, in de hele wereld, voor de duur van drie jaar vanaf de datum waarop de winnaar als winnaar bevestigd is, zonder additionele compensatie, notificatie, toestemming of goedkeuring.

 1. VRIJWARING:

Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor elke technische, mechanische of andere fouten die voortkomen uit force majeure omstandigheden die buiten redelijke controle liggen en gerelateerd of verbonden zijn aan de Promotie, inclusief, zonder beperking, fouten die kunnen voorkomen in de uitvoering van de Promotie, het verwerken van de inzendingen, de aankondiging van de prijs of alle aan de Promotie gerelateerde materialen veroorzaakt door een force majeur gebeurtenis. Deelname aan de Promotie via internet impliceert de bevestiging door de Deelnemers van de technische beperkingen van het internet en IT-systemen. Dien te gevolge zijn Gevrijwaarde Partijen niet aansprakelijk voor schade aan computersystemen ten gevolge van deelname aan, toegang verkrijgen tot, of het downloaden van informatie over deze Promotie, incomplete, verloren, late, gestolen, beschadigde, inaccurate, verkeerd verzonden, verwrongen, vertraagde of niet afgeleverde inzendingen, of voor alle soorten technische defecten of storingen aan hardware of software, uitgevallen netwerkconnecties, of mislukte, incomplete, verwrongen of vertraagde transmissies, die iemands mogelijkheid om aan de Promotie deel te nemen beperken en/of het niet houden aan de instructies en correcte uitvoering van deze Promotie door een derde partij. Sponsor behoudt het recht om naar eigen goeddunken een Deelnemer of Deelname die deze Officiële Regels overtreedt te diskwalificeren of om de Promotie te annuleren, in de wacht te zetten of aan te passen, en om als fraude, een virus, acties van deelnemers, technische of andere fouten van alle soorten, of alle andere gebeurtenissen die de uitvoering, integriteit, beveiliging, of het eerlijke spel van de Promotion corrumperen of beïnvloeden, de betrokken Deelnemer(s) en hun inzendingen te diskwalificeren.

In het geval van een annulering behoudt de Sponsor het recht om naar eigen inzicht, de potentiele winnaar in een willekeurige trekking te selecteren, uit alle in aanmerking komende en niet verdachte inzendingen die zijn ontvangen tot op het moment van de gebeurtenis of actie die de aanleiding voor de annulering was, of om enige andere actie om eerlijk een prijs uit te reiken te ondernemen die billijk wordt geacht.

WAARSCHUWING: Elke poging door een Deelnemer om met opzet een website te beschadigen of om de wettige uitvoering van de Promotie te ondermijnen is een overtreding van zowel straf- als burgerlijk recht en indien zo’n poging ondernomen wordt, behoudt Sponsor het recht om de schade op die Deelnemer te verhalen met alle mogelijkheden die de wet daar toe biedt, inclusief strafrechtelijke vervolging. Sponsor is niet verantwoordelijk indien het de Sponsor door gebeurtenissen buiten de macht van de Sponsor onmogelijk wordt gemaakt om de Promotie uit te voeren zoals hier beschreven, inclusief maar niet beperkt tot brand, overstroming, aardbevingen, explosies, arbeidsgeschillen of staking (afgezien in relatie tot inwoners van Frankrijk), natuurrampen of acties door staatsvijanden, defecten aan satellieten of apparatuur, rellen of burgerlijke onrust, terroristische dreiging of daden, oorlog (wel of niet verklaard) of elke wet, bevel of regel op federaal, state, of lokaal niveau, of gerechtelijk bevel, of elke andere oorzaak die niet binnen de macht van de Sponsor ligt, of zorgen aangaande de veiligheid van elke Deelnemer of winnaar, of anders.

 1. VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN/GESCHILLEN: Alle zaken en vragen aangaande de opbouw, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Officiële regels, of de rechten en plichten van elke Deelnemer, Sponsor of de Gevrijwaarde Partijen in verband tot de Promotie, vallen onder het Nederlandse nationale recht en zullen in lijn daarmee uitgelegd worden. Elke en alle geschillen, claims en aanleidingen tot wettelijke stappen die voortkomen uit of in relatie met de Promotie gedaan worden, zullen individueel opgelost worden, zonder over te gaan tot welke vorm van collectief proces dan ook.

IEDERE CLAIM, VONNIS EN/OF TOEWIJZING ZAL BEPERKT WORDEN TOT DE DAADWERKELIJKE CONTANT UITGAVES GEASSOCIEERD MET DEELNAME AAN DEZE PROMOTIE. TOT ZOVERRE MOGELIJK DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN, ZIET DE DEELNEMER HIERBIJ AF VAN RECHTEN OF CLAIMS OP KOESTEN VOOR ADVOCATEN, INDIRECTE, BIJZONDERE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN DE DEELNEMER, OF DEZE TE VERWACHTEN ZIJN OF NIET, EN OF DEZE GEBASEERD ZIJN OP NALATIGHEID OF ANDERSZINS.

Indien de Sponsor nalaat om enige van deze voorwaarden en regels af te dwingen, betekent niet dat er van deze bepaling wordt afgezien.

 1. KOPIE VAN REGELS EN LIJST VAN WINNAARS:

Voor een kopie van deze Officiële Regels, of de naam van de winnaar (30 dagen na afloop van de loterij beschikbaar), stuur je binnen 60 dagen na het einde van de Promotieperiode een aan jezelf geadresseerde en gefrankeerde envelop naar Etsy UK, Unit 4, Holford Yard, Bevin Way, London WC1X, United.

 1. PRIVACYBELEID: Sponsor zal in lijn met het Privacybeleid online persoonlijke gegevens van Deelnemers verzamelen, zodat de Sponsor en de affiliates en agentschappen deze Promotie en winnaars kunnen uitvoeren en promoten. Lees ook het Privacybeleid van de Sponsor op www.etsy.com/privacy. De persoonlijke gegevens van winnaars kan aan bedrijfsmatige affiliates van de Sponsor gegevens worden, derde partijen die meewerken aan de uitvoering van de Promotie, inclusief leveranciers en bezorgers van de prijzen, en voor publiciteitsdoeleinden omtrent de Promotie. De persoonlijke informatie van winnaars zal waarschijnlijk openbaar gemaakt worden aan landen zoals de Verenigde Staten van Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Als de vereiste persoonlijke informatie niet opgegeven wordt mag de Deelnemer niet aan de Promotie meedoen. Door deelname aan de Promotie gaan Deelnemers akkoord met het verzamelen en gebruik van de persoonlijke informatie van de Deelnemer door Sponsor, zoals beschreven in en in lijn met het Privacybeleid van de Sponsor en bevestigen Deelnemers dat ze het Privacybeleid van de Sponsor hebben gelezen en ermee akkoord gaan. Je hebt het recht om toegang tot je persoonlijke informatie te krijgen, om te verzoeken dat deze wordt bijgewerkt, gecorrigeerd, niet voor marketingdoeleinden gebruikt wordt of om geldige redneen verwijderd wordt. Hiervoor e-mail je naar legal@etsy.com.
 2. KLACHTEN: Voor inwoners van Nederland:

Klachten over de Promotie kunnen kenbaar gemaakt worden door middel van het sturen van een e-mail naar legal@etsy.com. Als de indiener van de klacht niet tevreden is met de afhandeling van zijn of haar klacht door de Organisator kan er schriftelijk een klacht ingediend worden bij: het Ministerie van Justitie, Projectbureau Kansspelen, Postbus 20301, 2500 EH, Den Haag.

Sponsor handelt in lijn met de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Anouk de Boer

Op alle verhalen van Flair rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven. Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@flair.nl.
© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden